Testujme a rozvíjajme svoje dieťa
Testujme a rozvíjajme svoje dieťa

Deti sa snažíme vychovávať najlepšie ako vieme. Ale pri všetkej dobrej vôli sa každému zíde pomocná ruka a dobrá rada. Ako docieliť, aby dieťa v noci spalo? Prečo ho neviem odnaučiť od plienok? A čo by už dieťa malo vo svojom veku ovládať?


Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpovede v novej praktickej príručke Testujme a rozvíjajme svoje dieťa. Detské psychologičky Mária Tóthová Šimčáková a Petra Arslan Šinková, detská lekárka Monika Antošová a špeciálna pedagogička Monika Klapková poradia, akým spôsobom rozvíjať jednotlivé schopnosti a zručnosti dieťatka od narodenia až po vek šesť rokov. 

 

Pomocná ruka pre rodičov

Každé dieťa je iné, má svoju povahu, avšak všetky majú jedno spoločné: v tom najmenšom veku sa bez vás nezaobídu, nepohnú a ani nenajedia. Prebdené noci, plač a neustála pozornosť dajú zabrať, ale práve toto obdobie je to najvzácnejšie. Nechajte si poradiť autorkami knihy Testujme a rozvíjajme svoje dieťa, ako ho zvládnuť čo najlepšie. Overte si, či sa vaše dieťa vyvíja správne a kedy je už potrebné vyhľadať odborníka. Kniha ponúka množstvo námetov a podnetov na aktivity a hry s deťmi od narodenia až po ich nástup do školy. Okrem iného obsahuje tipy, ako si poradiť s problémami so spánkom, so stravovaním či s osvojovaním hygienických návykov. 

------------------

O autorkách:

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešná detská psychologička. Práci s deťmi sa venuje už 25 rokov, pričom vyše 14 rokov pôsobila ako školská psychologička na základnej škole a  gymnáziu v Bratislave. Pracuje s deťmi s rôznymi problémami, s celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi. Vo vydavateľstve Fortuna Libri vyšli jej knihy Som rodič a čo s tým? a Som rodič a čo s tým? 2. Je členkou Rady pre reklamu ako odborníčka na problematiku reklamy so zameraním na deti. Prispieva do rôznych odborných aj iných publikácií, vedie internetové poradne niekoľkých magazínov, je odbornou garantkou programu Deti na nete (www.detinanete.sk). Veľa skúseností získala priamo v rodinách na Slovensku v relácii Pestúnka. Je šťastnou mamou dvoch detí.

 

Mgr. Petra Arslan Šinková niekoľko rokov pracovala ako školská psychologička v materskej škole, na základnej škole a gymnáziu. V Bratislave vedie už sedem rokov dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 až 7 rokov – Fantastické detské centrum – a od roku 2014 Fantastickú škôlku. Začiatkom roka 2016 otvorila predškolskú prípravku pre deti s odloženou školskou dochádzkou pod názvom Fantastická predŠKOLA. Je zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa zaoberá predovšetkým diagnostikou a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. Ťažiskom práce je poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí. Po celom Slovensku vzdeláva a organizuje semináre pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a pre učiteľov. Oboznamuje ich s prevratnou metódou na zachytenie porúch učenia a pozornosti už u detí v predškolskom veku – s metódou Dr. Brigitte Sindelarovej. Vzdelávanie týkajúce sa tejto metódy absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni. Metodiku v roku 2010 adaptovala z nemčiny zostavením diagnostiky v slovenskom jazyku. Je hrdou mamou dvoch detí.

 

MUDr. Monika Antošová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Absolvovala atestáciu prvého stupňa z pediatrie a nadstavbovú atestáciu z neonatológie. Tri roky pracovala na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Sedemnásť rokov pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, z toho osem ako zástupkyňa primára novorodeneckého oddelenia. Tu vykonávala aj pedagogickú činnosť pre študentov lekárskej fakulty. Absolvovala trojmesačný študijný pobyt na Detskej klinike v Bazileji vo Švajčiarsku. V roku 2006 a 2007 bola zástupkyňou SR v Európskej liekovej agentúre EMEA so sídlom v Londýne, ako členka pracovnej skupiny pre účinnosť liekov. Je autorkou a odbornou garantkou edukačného portálu www.choredieta.sk. Publikuje v rôznych magazínoch, vystupuje v televíznych reláciách z oblasti medicíny. Od roku 2009 vedie neštátnu pediatrickú ambulanciu.

 

Mgr. Monika Klapková je absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a už viac ako 16 rokov pracuje s deťmi od útleho veku až po ukončenie strednej školy v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Bratislave. Odborne sa zameriava na komplexnú starostlivosť o deti s výchovno-vzdelávacími potrebami. Venuje sa predovšetkým deťom s narušeným emocionálno-sociálnym vývinom, deťom s poruchami správania a s poruchami učenia. Vo svojej práci sa zameriava na proces diagnostiky, prognostiky, realizuje intervenčné postupy v zmysle stimulácie, reedukácie, korekcie v oblasti deficitov poznávacích a kognitívnych schopností, jazykových schopností, exekutívnych, percepčno-motorických funkcií atď. Podieľa sa na metodických aktivitách adresovaných učiteľom a odborným zamestnancom školských zariadení.