ZDRAVÉ KOMUNITY - úspešný príbeh transformácie projektu
Autor: Ľuba
ZDRAVÉ KOMUNITY - úspešný príbeh transformácie projektu

Národný projekt Zdravé komunity, ktorý zúročuje viac ako desaťročné skúsenosti viacerých mimovládnych, štátnych aj súkromných subjektov a národných aj medzinárodných iniciatív s realizáciou aktivít v oblasti zdravia zameraných na znevýhodnené komunity, predstavil v úvode riaditeľ neziskovej organizácie Zdravé komunity Michal Kubo.


Uviedol, že „na základe dosiahnutých výsledkov veríme, že na Slovensku sa podarí stabilizovať systematický, kvalitný, profesionálne riadený, udržateľný a najmä pozitívnymi výsledkami disponujúci program, ktorý je príkladom pre ďalšie iniciatívy aj v iných oblastiach.“ Prezradil aj ambíciu projektu „stať sa lídrom v členských krajinách v EÚ v oblasti zdravia znevýhodnených skupín – marginalizovaných rómskych komunít, a byť tak inšpiráciou pre ďalšie krajiny.“
Projekt spustila v roku 2003 mimovládna organizácia Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). V roku 2012 ACEC iniciovala vznik záujmového združenia právnických osôb - Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), prostredníctvom ktorého sa projekt rozšíril z pôvodných 68 lokalít na 108 lokalít na území celého Slovenska. V októbri 2014 gesciu nad projektom prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré spolu s Platformou PPZZS založilo neziskovú organizáciu Zdravé komunity, n. o. a spoločne realizujú Národný projekt Zdravé komunity. „Oceňujem, že projekt prispeje k zlepšeniu úrovne verejného zdravia u znevýhodnených komunít. Kľúčové je posilňovať ich záujem a zodpovednosť za vlastné zdravie, podporiť ich informovanosť o zdravotnej starostlivosti a zdravom životnom štýle,“ uviedol štátny tajomník MZ SR Mario Mikloši.
V súčasnosti sa projekt sa realizuje najmä na území stredného a východného Slovenska v 239 lokalitách. Priamo v teréne je v ňom zapojených 257 zamestnancov (234 asistentov osvety zdravia, 23 koordinátorov), ktorí pravidelne spolupracujú s viac ako 750 lekármi a 100 základnými a materskými školami. „V niektorých oblastiach sa nám vďaka spolupráci s lekármi a pracovníkmi RÚVZ sa podarilo zastaviť šírenie infekčných ochorení už v zárodku,“ vyzdvihla vytváranie funkčných sietí aspoluprácu koordinátorka Lenka Bužová.

Národný projekt Zdravé komunity je realizovaný s cieľom systematického a trvalo udržateľného riešenia alarmujúceho zdravotno-sociálneho stavu znevýhodnených skupín na Slovensku. Jeho cieľom je napĺňanie globálneho cieľa najkomplexnejšieho vládneho strategického materiálu s účelom zlepšenia životnej situácie vylúčených Rómov na Slovensku v oblasti zdravia – Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorým je podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a znížiť rozdiel v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou.


Projekt je realizovaný prostredníctvom koordinátorov a asistentov osvety zdravia, ktorí v priebehu posledných 12 mesiacov zaevidovali 67 639 klientov v oblastiach pokrývajúcich takmer 250 000 obyvateľov.


Asistenti osvety zdravia výrazne prispeli k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít a lekármi, sestrami a pôrodnými asistentkami. Súhrnný počet intervencií v teréne presiahol 370 470, jeho súčasťou bolo aj poskytnutie prvej pomoci, osveta o hygienických a zdravotných návykoch a zvyšovanie zodpovednosti za vlastné zdravie, pomoc a poradenstvo prvorodičkám. K ďalším cieleným aktivitám v teréne patrí identifikovanie rizikových faktorov a potrieb súvisiacich s ohrozením zdravia a spolupráca pri výmene informácií a skúseností s ďalšími pomáhajúcimi profesiami a inštitúciami.


Národný projekt Zdravé komunity je financovaný z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z programového obdobia 2007 - 2013 s aktuálnym čerpaním vo výške 2 510 681,12€ zo schválených 3 289 257,25€. 86% všetkých výdavkov tvoria mzdy a náklady na zamestnancov, 6 % cestovné a pomôcky a 5% vzdelávanie.
Z nového programového obdobia 2014 – 2020 z Operačného programu Ľudské zdroje bolo na pokračovanie národného projektu na ďalších 36 mesiacov vyčlenených 12 800 695,32 €. Projekt počíta s pokrytím 258 lokalít 299 zamestnancami priamo v teréne. „Naďalej realizujeme pravidelné stretnutia členov Platformy PPZZS a spolupracujúcich subjektov s cieľom pokračovať v úsilí pri systematizácii celoslovenského projektu osvety zdravia Zdravé komunity a jeho stabilizácii ako Národného projektu na obdobie 2014 – 2020“, podotkol Branislav Ondruš.
Od roku 2016 bude realizovaný Národný projekt aj v Bratislavskom samosprávnom kraji so zámerom zamestnať 7 ľudí v 7 lokalitách do konca roka 2022 s celkovým rozpočtom vo výške 643 228, 26€.


Projekt je výnimočný v slovenskom i v európskom kontexte svojou prepracovanou a opakovane testovanou a vylepšovanou metodológiou, ktorá reflektuje najnovšie poznatky prístupu k marginalizovaným skupinám a zohľadňuje špecifiká SR. Pozitívne charakteristiky projektu vynikajú najmä v porovnaní s inštitucionalizovanými programami v Bulharsku a Rumunsku, krajinami s porovnateľnými socioekonomickými podmienkami a situáciou.
Prínosným sa preukázalo neklásť požiadavky na dosiahnuté vzdelanie kandidátov na pozíciu asistenta, či nepreferovať ženské pohlavie, ako je tomu v Rumunsku. „Na Slovensku sa môže stať asistentom osvety zdravia každý, kto splní prísne podmienky a kto je silne motivovaný - a to bez ohľadu na vzdelanie, či pohlavie. Asistenti sú schopní komunikovať s obyvateľmi osád v ich materinskom jazyku, poznajú komunitu a vzťahy, čo výrazne napomáha k úspešnej implementácii projektu,“ uviedol Richard Koky. Zároveň dodal, že ľudské zdroje v teréne, sú najdôležitejšou výkonnostnou zložkou a kľúčovým nástrojom. Cielené zamestnávanie, vzdelávanie, osobný a profesionálny rozvoj obyvateľov MRK je jedným zo špecifických cieľov projektu.“


Projekt citlivo reflektuje prístupy a výsledky projektov terénnych sociálnych aj komunitných pracovníkov a inovatívne nastavil systém riadenia a kontroly koordinátorov a asistentov osvety zdravia na celoslovenskej úrovni. Jednotné riadenie s jednoduchou prehľadnou a efektívnou organizačnou štruktúrou zabezpečuje účinný systém kontroly, pravidelnú evaluáciu a rýchlu implementáciu zlepšení. Vzdelávanie asistentov tvorí podrobne rozpracovaná, praxou osvedčená,viac ako 10 rokov fungujúca metodológia a systém vzdelávacích aktivít podrobne prepracovaný na základe reálnych a špecifických požiadaviek terénu (akreditácie MŠ SR, 2004, 2007).
Projekt Zdravé komunity bol viacnásobne prezentovaný na medzinárodných konferenciách a podujatiach (Celosvetová konferencia všeobecných lekárov - WONCA Lisabon 2014, Istanbul 2015; 6. výročná konferencia European Public Health Alliance, Brusel 2015; stretnutie Európskej komisie a zástupcov občianskej spoločnosti, medzinárodných organizácií a akademických inštitúcií organizované DJ JUSTICE, Brusel 2015) a vo februári 2015 vyšla prípadová štúdia o projekte v zborníku World Health Organization (WHO), medzinárodné prezentácie - Európska komisia, spolupráca so zahraničnými partnermi.

Kategória: Rady redakcie